Algemene voorwaarden Salon

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Salon Le Diamant en een cliënt waarop Beauty Salon Le Diamant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Beauty Salon Le Diamant

Beauty Salon Le Diamant zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Salon Le Diamant zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Beauty Salon Le Diamant melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Beauty Salon Le Diamant 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. 

 

Beauty Salon Le Diamant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

A. Beauty Salon Le Diamant vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of d.m.v bankoverschrijving in de salon te voldoen.

B. Beauty Salon Le Diamant vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw m.u.v. de trainingen. 

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty Salon Le Diamant vóór de eerste behandeling, van alle gegevens waarvan Beauty Salon Le Diamant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Salon Le Diamant neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de klantenkaart. Beauty Salon Le Diamant behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Salon Le Diamant zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

Beauty Salon Le Diamant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Salon Le Diamant verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

7. Aansprakelijkheid  

Beauty Salon Le Diamant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Salon Le Diamant is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Salon Le Diamant is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8. Garantie

Beauty Salon Le Diamant geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien:

 

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door Beauty Salon Le Diamant over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van Beauty Salon Le Diamant heeft gebruikt.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt andere producten dan door de Beauty Salon Le Diamant geadviseerde producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.
  • De cliënt zelf de wimperextensions heeft verwijderd.
  • De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.
  • De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel mogelijk worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty Salon Le Diamant.

Beauty Salon Le Diamant moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Salon Le Diamant de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

  

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Salon Le Diamant het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Salon Le Diamant en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Algemene voorwaarden trainingen

Download
Algemene voorwaarden Trainingen Beauty S
Adobe Acrobat document 216.7 KB

Algemene voorwaarden webshop

Download
Algemene voorwaarden Webshop Le Diamant
Adobe Acrobat document 576.2 KB